Фудбалски клуб „Соколац“ Соколац упућује позив за доставу понуда за набавку дјечијих дресова и лопти за школу фудбала, за потребе реализације пројекта „Фудбал за све“, који се имплементира у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном балкану, финансиран од Еуропске уније, а који проводи УНДП.

СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. Дресови и шорцеви за школу фудбала 50 комплета;

2. Набавка лопти за школу фудбала 20 комада;

1. 10 дресова 6
2. 15 дресова 8
3. 15 дресова 10
4. 10 дресова 12

НАПОМЕНА ЗА ДРЕСОВЕ: Дресови треба да буду од полиестера.
НАПОМЕНА ЗА ЛОПТЕ: 20 лопти за фудбал величине 4.

Укупна цијена дресова са израженим ПДВ-ом:
Укупна цијена лопти са израженим ПДВ-ом:

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Да су понуђачи регистровани у релавантним професионалним или трговачким регистрима;

Да техничка и професионална способност понуђача гарантује успјешну реализацију уговора.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Рок за достављање понуде истиче 20.09.2019. године /петак/ у 15:00 х. Потписане и овјерене понуде нам можете доставити поштом, мејлом (sokolacfk@hotmail.com) или лично на адресу: Фудбалски клуб „Соколац“ Соколац, Ул. Милана Шарца бб, 71350 Соколац. Сви трошкови у вези припреме и достављања понуде падају на терет понуђача.

Неопходно је да понуђач достави слиједећу документацију:

1. Извод из судског регистра, (фотокопија);

2. Порески идентификациони број, (фотокопија).

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити дана 23.09.2019. године /понедјељак/, у 10:00 сати, у присуству два члана комисије, у просторијама Удружења. Отварање понуда констатује се записнички, а записник потписују сви чланови комисије. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПОНУДЕ је најнижа цијена понуде која испуњава услове из овог позива. Понуђач може понудити само једну цијену и цијена се не може мијењати. О цијени се неће преговарати.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ:

Сви понуђачи ће писменим путем или мејлом бити обавјештени о резултатима набавке и о доношењу одлуке о избору најповољнијег добављача.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације.

НАПОМЕНА: Сва плаћања се врше послије испоруке робе. Авансна плаћања нису прихватљива.

Достављено:

– Понуђачима
– ЈП „Инфо центар“ Соколац,
– Портал „Соколац-срце Романије“,
– а/а.

Предсједник Фудбалског клуба
Жељко Станић