Фудбалски клуб „Соколац“ Соколац упућује позив за доставу понуда за набавку ланч пакета за излет који ће се одржати у октобру и новембру 2019. године на Талинама за 60 –еро дјеце и храну за учеснике турнира за 300 дјеце, за потребе реализације пројекта „Фудбал за све“, који се имплементира у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном балкану, финансиран од Еуропске уније, а који проводи УНДП. Пројекте на подручју општине Соколац суфинансира Општина у износу од 30 %.

СПЕЦИФИКАЦИЈА

  • Ланч пакети за излете

Биће организована два излета током октомбра и новембра мјесеца на локацији Талине како би се дјеца додатно мотивисала. Ланч пакети ће се сатојати од сендвича и сокова. Сендвич ће се састојати од земичке, пилеће саламе од 100,00 гр и 100,00 гр сира. У склопу ланч пакета предвиђено је и да буде и сок од 0,5 мл.

и

  • Ланч пакети за учеснике турнира

Храна за учеснике турнира – Ланч пакети за 300 дјеце. Ланч пакети ће се сатојати од сендвича и сокова. Сендвич ће се састојати од земичке, пилеће саламе од 100,00 гр и 100,00 гр сира. У склопу ланч пакета предвиђено је и да буде и сок од 0,5 мл.

Укупна цијена ланч пакета за 60 дјеце са израженим ПДВ-ом:

Укупна цијена ланч пакета за 300 дјеце са израженим ПДВ-ом:

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Да су понуђачи регистровани у релавантним професионалним или трговачким регистрима;

Да техничка и професионална способност понуђача гарантује успјешну реализацију уговора.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Рок за достављање понуде истиче 11.10.2019. године /петак/ у 15:00 часова. Потписане и овјерене понуде нам можете доставити поштом, мејлом (sokolacfk@hotmail.com) или лично на адресу: Фудбалски клуб „Соколац“ Соколац, Ул. Милана Шарца бб, 71350 Соколац. Сви трошкови у вези припреме и достављања понуде падају на терет понуђача.

Неопходно је да понуђач достави слиједећу документацију:

1. Извод из судског регистра, (фотокопија);

2. Порески идентификациони број, (фотокопија).

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити дана 14.10.2019. године /понедјељак/, у 10:00 сати, у присуству два члана комисије, у просторијама Удружења. Отварање понуда констатује се записнички, а записник потписују сви чланови комисије. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПОНУДЕ је најнижа цијена понуде која испуњава услове из овог позива. Понуђач може понудити само једну цијену и цијена се не може мијењати. О цијени се неће преговарати.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ:

Сви понуђачи ће писменим путем или мејлом бити обавјештени о резултатима набавке и о доношењу одлуке о избору најповољнијег добављача.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације.

НАПОМЕНА: Сва плаћања се врше послије испоруке робе. Авансна плаћања нису прихватљива.

Достављено:

– Понуђачима
– ЈП „Инфо центар“ Соколац,
– Портал „Соколац-срце Романије“,
– а/а

Предсједник Фудбалског клуба
Жељко Станић