Влада Републике Српске утврдила је на сједници и упутила у разматрање у Народну скупштину Републике Српске Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима којим се додатно уређује закон у области инвестиционих фондова.

Разлози за доношење овог закона засновани су на потреби да се на одговарајући начин прецизније уреде питања за која је у примјени Закона оцијењено да је то потребно, а измјене и допуне Закона предложене су у циљу заштите инвеститора и унапређења рада друштава за управљање.

Измјеном Закона предвиђено је редефинисање одредаба којима се уређују трошкови отворених инвестиционих фондова, у смислу раздвајања трошкова који се плаћају директно из имовине отвореног инвестиционог фонда од накнада утврђених законом које плаћају власници удјела.

Поред тога Измјене би требало да омогуће друштвима за управљање да врше трансакције између фондова којима управљају, под условима који нису различити од тржишних услова и које друштво за управљање мора да дефинише интерним актом;

Измјена такође предвиђа и давање овлашћења друштву за управљање да, у складу са законом утврђеним условима донесе одлуку о престанку рада и добровољној ликвидацији отвореног инвестиционог фонда, као посебне имовине без својства правног лица, али и прецизира послове у којима је утврђена обавеза за извршне директоре да заједнички заступају друштво за управљање.

Између осталих, циљ ове Измјене јесте и јачање заштите имовине акционара, односно власника удјела кроз експлицитно дефинисање одвајања имовине инвестиционог фонда од имовине друштва за управљање, те прецизирање да та имовина не улази у ликвидациону или стечајну масу, те да се не може користити за измирење потраживања повјерилаца друштва за управљање.

Подсјећамо, системска измјена Закона о инвестиционим фондовима извршене су током 2015. године, а у фокусу су имале преобликовање затворених инвестиционих фондова који су настали у процесу трансформације приватизационих инвестиционих фондова у отворене инвестиционе фондове.

Процес обавезног преобликовања затворених инвестиционих фондова у отворене успјешно је завршен током 2018. године, од укупно 13 затворених фондова који су били у обавези да се преобликују, формирано је 17 отворених инвестиционих фондова, којима управља пет друштава за управљање.

Значајно је напоменути и да су друштва за управљање која тренутно послују на тржишту, у циљу усклађивања са одредбама законског оквира из 2015. године, унаприједила своје пословање кроз ефикасније корпоративно управљање, те повећање основног капитала.

Први позитивни ефекти примјене законског оквира из 2015. године уочени су кроз чињеницу да се удјели отворених инвестиционих фондова, који су уврштени на берзу након процеса преобликовања, могу сврстати међу најликвидније хартије од вриједности на Бањалучкој берзи, као и да је остварено повећање укупне тржишне капитализације инвестиционих фондова.

Укупна тржишна капитализација инвестиционих фондова на дан 31. децембра 2018. године износила је 157.171.604 КМ и повећана је за 2,06% у односу на крај претходне године.