ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “СОКОЛАЦ
СОКОЛАЦ

расписује

КОНКУРС
за избор и именовање директора ЈУ Основне школе „Соколац“ Соколац

I Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа „Соколац“ Соколац расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа „Соколац“ Соколац.

II Опис послова

Директор руководи радом школе, одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивноправним прописима. Директор за свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

III Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

IV Услови које кандидат мора да испуњава

1. Општи услови:
– да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
– да је пунољетан;
– да има општу здравствену способност за рад.

2. Посебни услови:
– да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент. На мјесто директора школе могу конкурисати и лица из члана 177.став 1.и 2. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 44/17 и 31/18);
– да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1. овог става;
– да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V Потребна документација

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз потписану пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа:

1. Извод из матичне књиге рођених;
2. Увјерење о држављанству;
3. Диплому о завршеној стручној спреми;
4. Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;
5. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност;
6. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора. Ово увјерење ће школа прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност;
7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;
8. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;
9. Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;
10. Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

Сва потребна документа се достављају у оригиналу или као овјерене копије и они неће бити враћени кандидатима.

VI Рок и начин подношења пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу ЈУ Основна школа „Соколац“ Соколац, Ул. Омладинска 2. 71350 Соколац, у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс за избор и именовање директора“.

Напомена: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

VII Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

VIII Напомене

На мјесто директора школе могу конкурисати и лица из члана 177.став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању.