На основу члана 15. Статута ЈУ Туристичка организација „Соколац“ – Соколац и Одлуке Управног одбора број 31/20 од дана 10.03.2020. године, Управни одбор ЈУ Туристичка организација „Соколац“ – Соколац, а у циљу промоције туристичке понуде општине Соколац објављује

Конкурс за избор идејног рјешења званичног туристичког сувенира Општине Соколац са мотивом Гласиначка колица

I Предмет конкурса

Предмет Конкурса је избор идејног рјешења званичног туристичког сувенира општине Соколац.

Сувенир треба да буде аутентичан, лако препознатљив и визуелно упадљив, украсни или употребни, величине и тежине које су прилагођене лаком транспорту, адекватно упакован, погодан за серијску производњу, који ће цијеном бити прихватљив на слободном тржишту и прилагођен савременом човјеку. Треба да буде стилизован у границама доброг укуса и да изгледом и израдом задовољи умјетничке и производне стандарде.

Сувенир треба да буде израђен од материјала према идеји аутора, са описом израде, величине, боје и материјала од којег ће се производити. За израду се могу користити само стабилни и еколошки прихватљиви материјали, нпр. керамика, глина, камен, метал, теракота, гипс, дрво, текстил, стакло, папир и сл.

II Услови конкурса

Право учешћа на Конкурсу имају сва правна и физичка лица, који своју идеју могу да представе реално и чија идеја се технички може спровести у дјело, изузев чланова Комисије за избор званичног туристичког сувенира општине Соколац и њихове уже породице.

Аутор треба доставити један примјерак сувенира у оригиналној величини и материјалу, са објашњењем идеје, а достављање приједлога врши се на сљедећи начин: а) у затвореној коверти (кутији) са назнаком “Конкурс за сувенир”, доставља се сувенир са шифром аутора, анонимно без имена и ознака аутора; б) у посебној, затвореној коверти, приложеној уз коверту или кутију, означену истом шифром, достављају се контакт подаци о аутору уз назнаку ” Сувенир – подаци о аутору” са сљедећим подацима:

– подаци о аутору (име, презиме, ЈМБГ, адреса, број телефона, е-маил),
– опис материјала, поступак израде и паковања,
– изјава да је предложени рад ауторско дјело и потпис аутора.

Сваки аутор може доставити више приједлога. У том случају, сваки рад мора бити достављен као посебна пошиљка на претходно утврђен начин.

У случају да сувенир буде изабран, ауторска права, односно право на комерцијално искоришћавање истог, прелазе на ЈУ Тиристичка организација „Соколац“, а под условима који ће бити регулисани посебним уговором.

III Комисија за избор идејног рјешења званичног сувенира

Организатор конкурса именује Комисију за избор идејног рјешења званичног сувенира општине Соколац. Комисија обавља поступак избора најбољег идејног рјешења, има 7 (седам) чланова а састављена је од чланова Управног одбора ЈУ Туристичка организација „Соколац“ и стручних лица из области умјетности, архитектуре, историје и сл.

При избору ће се вредновати квалитет укупног концепта, оригиналност, техничка изводљивост и могућност серијске производње, рационалност и реалност рјешења, практичност и могућа примјена, економска приступачност производа.

IV Поступак избора туристичког сувенира

Уколико Комисија за избор идејног рјешења званичног сувенира општине Соколац утврди да је квалитет пристиглих радова задовољавајући, донијеће одлуку о додјели једнократне откупне награде, и то:

– награда за идејно рјешење званичног сувенира 500,00 КМ

Предвиђена је могућност да се са аутором награђеног рјешења, уколико аутор може производити сувенир који је награђен и откупљен, склопи уговор о изради сувенира. За реализацију сувенира склопиће се посебан уговор.

У случају да конкурсна комисија одлучи да ни један од приспјелих приједлога не задовољава критеријуме конкурса, комисија задржава право да не изабере ни једно рјешење.

Исплатом награде аутору, ауторска права прелазе на ЈУ Туристичка организација „Соколац“.

Уколико се накнадно утврди да је сувенир плагијат, Комисија задржава право да поништи Одлуку о награди, а награђено лице је дужно вратити новчани износ награде.

V Рок за достављање радова и доношење одлуке о избору

Конкурс је отворен од 13.03.2020. године, до 13.04.2020. године.
Радови се достављају поштом, или лично на адресу:
ЈУ Туристичка организација општине Соколац
Улица Цара Лазара бб
71350 Соколац

Радови који буду достављени послије наведеног рока, као и радови који не буду достављени у форми и на начин утврђен у тачки II овог Конкурса, неће бити оцјењивани.

Сви учесници ће бити писмено обавјештени о резултатима Конкурса. Приједлози сувенира који не буду изабрани ће бити враћени ауторима, уз могућ откуп сувенира на приједлог Комисије.

Додатне информације се могу добити непосредно у ЈУ Туристичка организација „Соколац“, путем телефона 057/444-822, или путем електронске поште tosokolac@gmail.com.

Пријавом на Конкурс учесници безусловно прихватају све услове Конкурса.