Фото: Бојан Д.Тошић

Број: 02-370-31
Датум: 09.04.2021. године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” број: 97/16) и члана 79. став 2. Статута општине Соколац (“Службене новине града Источно Сарајево“, број: 10/05, 34/07, 06/10, 05/13 и 03/14), а у вези са чланом 10. Одлуке о комуналном реду Скупштине општине Соклолац (“Службене новине града Источно Сарајево“, број 10/13), Начелник општине Соколац, доноси:

НАРЕДБУ
О ПРОЉЕЋНОЈ АКЦИЈИ ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ И ДРУГИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА И ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

I

У циљу заштите животне средине, стварања услова да околина и простор буду здрави за живот и ради естетског уређења града Сокоца који након зимског периода одаје слику запуштеног и несређеног града, позивају се сви грађани, предузећа, самосталне занатске, угоститељске и трговачке радње, јавне и друге установе, школе, болнице, обданишта, мјесне заједнице, удружења грађана и заједнице етажних власника, да узму учешће у акцији ПРОЉЕЋНОГ ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ И ДРУГИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА И ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ.

II

У периоду од 12.04.2021. године до 12.05.2021. године, учесници акције дужни су извршити:

  • чишћење јавних површина око објеката,
  • чишћење стамбених објеката, подрума и осталих заједничких просторија,
  • чишћење простора у кругу предузећа, установа, школа, болница, колективних смјештаја и других површина,
  • чишћење кућних дворишта,
  • уклањање дивљих депонија поред јавних саобраћајница.

III

Учесници акције и власници крупног отпада (рабљеног намјештаја и сл) дужни су прикупљено смеће и отпадни материјал припремити за одвоз и изнијети поред контејнера или на за то погодно мјесто како би се бесплатно могао извршити одвоз на депонију возилом ЈКП „Соколац“.

IV

Прикупљено смеће и отпадни материјал са површина које су обухваћене акцијом чишћења и уређења, одвозиће се на депонију у временском периоду који ће у заједничкој сарадњи утврдити комунална полиција и ЈКП “Соколац“.

V

Власници огревног дрвета дужни су уклонити дрва са зелених и других јавних површина, а простор на којем је било депоновано огревно дрво обавезни су очистити.

VI

Упозоравају се грађани да прикупљени отпад не спаљаују јер ће у противном такви поступци бити санкционисани.

VII

Позивају се власници хаварисаних и напуштених аутомобила да исте уклоне са јавних површина , а површине очисте, како их не би комунална полиција уклањала о трошку власника .

VIII

У случају лоших временских услова рок завршетка прољећне акције ће се накнадно одредити и о истом ће се учесници акције благовремено обавјестити.

IX

Надзор над спровођенем акције ПРОЉЕЋНОГ ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ И ДРУГИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА И ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ вршиће Комунална полиција оштине Соколац и у оквиру својих надлежности предузеће одговарајуће мјере за оне који се не одазову и не узму учешће у акцији.

X

Приликом спровођења акције потребно је придржавати се свих прописаних мјера у циљу спријечавања посљедица изазваних пандемијом вируса корона (COVID – 19).

Начелник општине Соколац
Милован Бјелица