Велика турска групација, која је највећи произвођач соларних панела у овој земљи, до краја ове године или почетком наредне посјетиће БиХ с циљем испитивања локација и услова за изградње једне или више фабрика соларних панела.

На пословном форуму у Истанбулу, који је организовала Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ (ФИПА) уз партнерство Одбора за економске односе с иностранством Републике Турске (ДЕИК) и предсједавајућим Турско-бх. пословног вијећа Хасаном Топалоглуом, те амбасадором БиХ у Турској Адисом Алагићем презентовани су потенцијали Босне и Херцеговине.

То су пројекти из области енергетике, изградње туристичких комплекса, металопрерађивачког сектора и сектора производње хране. Такође су представљени и пројекти за које су турске компаније исказале интерес.

Милица Марковић, директорица Агенције за унапређење страних инвестиција у БиХ (ФИПА), рекла је за „Независне новине“ да још с потенцијалним инвеститором нису разговарали коликог ће обима бити инвестиција.

„Турским пословним људима су на форуму у Истанбулу дефинитивно најатрактивнији били енергетика и туризам. Они су се посебно интересовали за градњу фабрике соларних панела те производњу енергије путем соларних панела. Једна турска групација, која је највећи произвођач соларних панела у овој земљи и чији је власник био на форуму, најавила је посјету БиХ, гдје ће испитати и сагледати све услове на терену и онда се дефинитивно одлучити да ли ће правити неке производне капацитете у БиХ“, нагласила је Марковићева.

Према њеним ријечима, то би могло бити крајем ове или евентуално почетком наредне године.

„Они су веома заинтересовани за ове пројекте. Нисмо им још понудили локације, али када се најаве да ће доћи ми ћемо све припремити сходно пројектима које имамо из те намјене, јер тако радимо и с другим инвеститорима. На крају ће се они од понуђених на примјер 10 опредијелити колико их ће правити и на којим локацијама“, објаснила је Марковићева.

На питање око чега су се Турци највише распитивали, Марковићева одговара да ли ће БиХ моћи обезбиједити довољан број радне снаге и колика је просјечна плата.

„Питали су да ли у случају да не буде довољно радне снаге могу довести своје раднике из Турске и ми смо им рекли да им можемо обезбиједити довољан број радних дозвола“, нагласила је Марковићева.

Иначе, уградња соларних панела је све популарнија у Босни и Херцеговини. Ипак, Република Српска тренутно предњачи у односу на остале двије електропривреде у БиХ.

Из ком­па­ни­је ЕТМАX из Ба­ња­лу­ке, ко­ја врши услу­ге про­је­кто­ва­ња, из­гра­дње со­лар­них елек­тра­на и ин­ста­ла­ци­је опре­ме, пот­врди­ли су да им се обраћа све већи број фи­зичких и пра­вних ли­ца ко­је за­ни­ма из­гра­дња со­лар­них елек­тра­на на кро­во­ви­ма до­маћин­ста­ва или у по­сло­вне сврхе.

„Ра­ди се о ра­зличитим гру­па­ма ко­ри­сни­ка и елек­тра­не ко­је се гра­де су ра­зличите на­мје­не. На­ше пре­ду­зеће би­љежи стал­ни раст бро­ја кли­је­на­та, што је због акту­ел­не си­ту­аци­је са­мо до­би­ло на значају. Можемо на­гла­си­ти да су грађани, као и по­сло­вна за­је­дни­ца угла­вном до­бро ин­фор­ми­са­ни о бе­не­фи­ти­ма ко­ри­ште­ња со­лар­не енер­ги­је, да се све ви­ше одлучују на ин­вес­ти­ра­ње у со­лар­не елек­тра­не, ко­је су у по­тпу­нос­ти при­ла­гођене њи­хо­вим по­тре­ба­ма“, на­ве­ли су из ове ком­па­ни­је.

Подсјећамо, „Електропривреда РС“ је у августу расписала јавни позив за субвенцију 50.000 домаћинстава у наредних 18 мјесеци.

То је замишљено тако да пројекат, набавку опреме и уградњу соларних електрана финансира „Електропривреда РС“, након чега би корисник ту инвестицију отплатио на рате. Они би један дио енергије производили за своје потребе, док би други слали у мрежу и на тај начин остваривали попусте на рачуне.