Број: 02-404-3
Соколац, 18.03.2019.године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ ( “Сл. гласник БиХ”, број: 39/14), члана 82. Став 3 Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, број: 97/16), те члана 88. Статута Општине Соколац ( “Службене новине Града Источно Сарајево” број: 17/17 и 33/17), и члана 16. Правилника о јавним набавкама Општине Соколац бр. 02-404-10 од 11.03.2015. године, Начелник Општине Соколац, дана 18.03.2019. године, доноси

ОДЛУКУ

о избору понуђача за додјелу Уговора о набавци радова „Изградња саобраћајне инфраструктуре на подручју општине Соколац“ – путем отвореног поступка за доставу понуде

Члан 1.

Овом Одлуком врши се избор понуђача А.Д. “РОМАНИЈАПУТЕВИ” Соколац за додјелу уговора о јавној набавци радова “Изградња саобраћајне инфраструктуре на подручју општине Соколац” са понуђеном цијеном од 766.251,34 КМ (без ПДВ-а), бр. обавјештења о набавци 2-7-3-1-3-2/19 објављеног на порталу јавне набавке 28.01.2019. године у 08:42 х и Записника о оцјени и прегледу понуде број: 02-404-3/19 комисије за јавне набавке.

Члан 2.

Понуђач А.Д. “РОМАНИЈАПУТЕВИ” СОКОЛАЦ је благовремено доставио понуду путем отвореног поступка за доставу понуде, и биће обавјештен о избору понуђача за додјелу уговора предметне набавке радова.

Члан 3.

Уговорни орган са изабраним понуђачом из члана 1. ове одлуке закључиће Уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавке усклађено са чланом 98. Став 2) тачка а) ЗЈН.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, те иста ће се послати свим учесницима тендера и објавити на Огласну таблу Општине Соколац и на званичној веб страници Општине Соколац.

НАЧЕЛНИК
мр Милован Бјелица