Општинска управа

Општинска управа обавља сљедеће послове:

  • извршава и спроводи прописе Скупштине општине и Начелника Општине
  • припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина општине и Начелник Општине
  • извршава и спроводи законе и др.прописе и обезбјеђује вршење послова повјерене Општини
  • врши стручне и друге послове које јој повјери Скупштина општине и Начелник Општине
  • обавља стручне и др. послове за потребе Скупштине општине и Начелника Општине, као и послове Републичке Управе који су законима повјерени Општини

Општинска управа има 4 (четири) одјељења:

  1. Одјељење за општу управу
  2. Одјељење за привреду и финансије
  3. Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
  4. Одјељење за локални развој

Радом општинске управе, у складу са Законом, Статутом и Одлуком о организацији општинске управе, руководи Начелник Општине или лице које он овласти.

Начелник Општине има замјеника који обавља послове које му повјери Начелник Општине и замјењује га у случају његове одсутности или спријечености.

Начелник Општине доноси рјешење о распоређивању радника на послове и радне задатке.

Радом Одјељења руководе начелници Одјељења. Радом Одсјека руководи шеф Одсјека. Начелник одјељења, по посебном овлаштењу Начелника Општине, доноси и потписује акте из дјелокруга рада Одјељења.