Удружење произвођача млијека „Романија“ Соколац позива на конкурентски захтјев за доставу понуда за штампање Приручника за унапређење хигијенских услова за бављење производњом млијека, за потребе реализације пројекта „Унапријеђење хигијенских услова за бављење производњом млијека“, који се имплементира у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном балкану, финансиран од Еуропске уније, а који проводи УНДП.

СПЕЦИФИКАЦИЈА:

Штампа Приручника у боји са 20 страница, А4 формат.

Приручник о унапређењу хигијенских услова за бављења производњом млијека. 20 страница, А4 формат, колор штампа, меки повез. – 400 комада

Напомена: Одштампан приручник треба да буде достављен на адресу Удружења произвођача млијека “Романија” Соколац, Мајдани бб, 71 350 Соколац, најкасније до 30.12.2019.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ :

• Да су регистровани у одговарајућој дјелатности
• Да трехничка И професионална способност понуђача гарантује успјешну реализацију уговора.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Рок за достављање понуде истиче 20.12.2019.године у 12:00 х. Потписане и овјерене понуде нам можете доставити поштом, мејлом (на упмрсоколац@гмаил.цом) или лично на адресу: Удружење произвођача млијека “Романија”, Мајдани бб, 71350 Соколац. Сви трошкове у вези припреме и достављања понуде падају на терет понуђача.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

Отварање понуда ће се обавити дана 21.12.2019.године, послије 12:00 сати, у присуству два члана комисије, у просторијама Удружења. Отварање понуда констатује се записнички, а записник потписују сви чланови комисије. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПОНУДЕ је најнижа цијена понуде која испуњава услове из овог позива. Понуђач може понудити само једну цијену и цијена се не може мијењати. О цијени се неће преговарати.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ:

Сви понуђачи ће писменим путем или мејлом бити обавјештени о резултатима набавке и о доношењу одлуке о избору најповољнијег добављача.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације и прихваћене понуде.

НАПОМЕНА: Сва плаћања се врше послије испоруке робе. Авансна плаћања нису прихватљива.

Достављено:

– ЈП „Инфо центар“ Соколац
– Портал „Соколац-срце Романије“
– Мрежа за изградњу мира

Предсједник Удружења
Драгомир Обрадовић