ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “СОКОЛАЦ”
СОКОЛАЦ

На основу члана 113. став (1) Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18 и 84/19) в.д. Директор ЈУ Основне школе „Соколац“ у Сокоцу расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за упражњена радна мјеста

1. Наставник физике – један извршилац са искуством и положеним стручним испитом, непуна норма – 2 часа редовне наставе седмично, на одређено вријеме, до краја школске 2019/2020.године;

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 44/17, 31/18 и 84/19) и у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (’‘Службени гласник Републике Српске’’ број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15).

Општи услови које кандидат мора да испуњава су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против
достојанаства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања
дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са Законом о основном васпитању и образовању. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 44/17, 31/18 и 84/19) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1. Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, а у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (’‘Службени гласник Републике Српске’’ број 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15) и Законом о основном васпитању и образовању (’‘Службени гласник Републике Српске’’ број 44/17, 31/18 и 84/19);

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита;

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената лично или путем поште у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс“ на адресу ул. Омладинска бр. 2, 71350 Соколац и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.
Тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса и који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 16.01.2020.године са почетком у 9,00 часова, а интервју ће се обавити истог дана, односно 16.01.2020.године са почетком у 10,00 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а кандидат који се не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. Тестирање и интервју ће се обавити у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Молимо унесите коментар!
Овдје унесите своје име