На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 67. Статута општине Соколац („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 17/17) и члана 3. Правилника о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из буџета општине Соколац број: 02-400-182 од 24.04.2016. године, Начелник општине Соколац расписује :

ЈАВНИ ПОЗИВ

за расподјелу средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају из буџета Oпштине Соколац за 2020. годину

Члан 1.

Предмет Јавног позива је расподјела 150.000,00 КМ укупно планираних средстава из буџета општине Соколац за 2020. годину намјењених за финансирање или суфинансирање пројеката невладиних, непрофитних организација и удружења грађана као и спортска друштва (у даљем тексту: Удружења).

Члан 2.

Право учешћа на Јавном позиву за расподјелу средстава имају сва Удружења која су регистрована у општини Соколац и своје активности реализују на подручју општине Соколац.

Наведеним средствима Буџета општине намјењеним пројектима удружења могу се финансирати или суфинансирати само они пројекти који се реализују на подручју општине Соколац.

Члан 3.

Пријава на Jавни позив подноси се на прописаном обрасцу који се може преузети на веб страници општине Соколац ( www.opstinasokolac.net ) и у Одјељењу за привреду и финансије у :

– Згради Општине Соколац, улица Гласиначка бр.13, канцеларија за мјесне заједнице и невладине организације број 2.

Пријаве које не буду достављене на прописаном обрасцу неће се разматрати.

Члан 4.

Уз прописану пријаву обавезно доставити:

1. Пројекат попуњен на прописаном апликационом обрасцу,
2. Изјаву овлаштеног лица да апликант није добио средства од другог донатора или из других извора у укупној вриједности пријављеног пројекта,
3. Овјерена копија рјешења о регистрацији

Члан 5.

Расподјела средстава буџета општине намјењених за пројекте удружења утврђује се на основу Правилника о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из буџета општине Соколац. Правилник је објављен на веб страници општине Соколац.

Оцјена пројеката ће се вршити на основу следећих критерија:

1. Важност пројекта из наведене области за општину Соколац
2. Приоритетне области:

2.1 Унапријеђење културних и спортских садржаја на подручју општине Соколац
2.2 Пројекти који подржавају и промовишу укључивање свих социјално искључених категорија становништва у активности у заједници,
2.3 Пројекти који промовишу одговоран однос према природи и унапријеђењу квалитета живота,
2.4 Пројекти који промовишу афирмацију слободе толеранције и других етничких вриједности,
2.5 Пројекти руралног развоја кроз унапређење пољопривредне производње и подстицање самозапошљавања,
2.6 Пројекти рјешавања проблема дјеце, омладине, породице, повратника, старих особа и особа са посебним потребама.
2.7 Пројекти који промовишу његовање традициционалних вриједности и општину Соколац,

3. Континуитет и самоодрживост пројекта /да ли ће пројекат производити позитивне дугорочне ефекте на локалну заједницу уз услове самофинансирања/

4. Укупна вриједност пројекта, финансијско учешће апликанта и износ тражених средстава /предност имају пројекти који захтјевају мање учешће општине у финансирању/

5. Квалификованост чланова удружења за реализацију пројекта и ангажовање волонтера

6. Динамички план – вријеме потребно за реализацију пројекта /предност имају пројекти који захтјевају краћи период за реализацију/

7. Утицај пројекта на локалну заједницу и циљне групе /број потенцијалних корисника/.

Члан 6.

Неће се разматрати они пројекти:

1. Који нису поднесени на прописаном обрасцу и нису достављени у прописаном року

2. Који немају потпуну документацију или недостају кључне информације за оцјену пројекта

3. Код којих износ тражених средстава прелази укупно планирана средства

4. Који се имплементирају ван подручја општине Соколац

5. За које не постоји заинтересованост општине

6. Чији подносилац није доставио наративно – финансијски извјештај за правдање додијељених средстава /уколико су били корисници средстава/ из буџета општине за претходну буџетску годину.

Члан 7.

Јавни позив за расподјелу средстава отворен је петнаест радних дана (до 18.06.2020.) од дана објављивања. Пријава за Јавни конкурс подноси се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу: Општина Соколац – Одјељење за привреду и финансије, са назнаком „За расподјелу средстава буџета општине Соколац за 2020. годину за невладине организације“, Гласиначка 13, 71350 Соколац, а предаје се у пријемној канцеларији Општине – Протокол, лично или поштом.

Члан 8.

Одлука о расподјели одобрених средстава буџета општине Соколац за 2020. годину за пројекте удружења биће објављена на веб страници општине Соколац у року од пет дана од дана доношења Одлуке.

Члан 9.

Писана жалба на одбијене пројекте се подноси у згради Општине Соколац у пријемној канцеларији – Протокол, лично или путем поште. Остављени рок за жалбу износи пет (5) радних дана , тј. од 22.06. до 26.06.2020. године.

Број: 02-400-151
Датум: 28.05.2020. године

НАЧЕЛНИК
мр Милован Бјелица

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Јавни позив
  2. Рјешење о именовању комисије за расподјелу средстава
  3. Апликациони образац

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Молимо унесите коментар!
Овдје унесите своје име